home actueel bedrijf toepassingen producten service contact colofon

colofon

verantwoordelijk voor de inhoud:

Nordmeyer Holland bv
Adriaan Stoopplein 19
NL2051KB Overveen

tel: +31-23-5277494
fax: +31-847-421 980
mobile: +31-624540526

gevestigd te Overveen
KvK Amsterdam 68872631
ASNbank BIC: ASNB NL21
IBAN: NL75ASNB0933182783
BTW Nr.: NL857627296B01

Inhoud

Nordmeyer Holland tracht constant uitsluitend actuele nuttige en zakelijke informatie te verstrekken. Desondanks aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, compleetheid of actualiteit van de aangeboden informatie. Elke aansprakelijkheidstelling tegen Nordmeyer Holland die gebaseerd is op het gebruik of het niet gebruioken van de aangeboden informatie, respectievelijk op het gebruiken van foutieve en/of incomplete informatie wordt ten principale uitgesloten, voorzover jegens Nordmeyer Holland geen aantoonbare nalatigheid kan worden aangetoond. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en onverplichtend. Nordmeyer Holland behoud zich uitdrukkelijk het recht voor delen of het geheel van het totale leveringsprogramma zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te completeren, te schrappen of de openbaarheid tijdelijk of definitief op te heffen.

Hyperlinks

Nordmeyer Holland en/of Nordmeyer SMAG Drilling Technologies GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van vreemde websites, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen en die slechts via een hyperlink vanaf onze website bereikt worden.
Op het moment dat de hyperlink door Nordmeyer wordt aangeboden is de betreffende website vrij van elke illegale inhoud en wij distanciëren ons hoe dan ook van de inhoud van de website naar waar de hyperlink een verbinding tot stand brengt wanner deze inhoud werd gewijzigd nadat de hyperlink voor het eerst werd aangeboden. Deze verklaring geldt tevens voor alle overige links en verwijzingen die op onze website genoemd kunnen worden evenals Nordmeyer SMAG Drilling Technologies GmbHtenboek worden geplaatst, in een discussieforum worden gedaan en/of via mailinglijsten. Wij verzoeken u ons per omgaande te informeren wanneer u van mening bent dat een site waarnaar wij een hyperlink aanbieden of waarnaar wij verwijzen illegale, aanstoorgevende of overige misplaatste inhoud weergeeft, zodat wij de zaak op zijn merites kunnen beoordelen en eventueel de link verwijderen. Telefoon +31-23-5277494 of per e-mail aan: info@nordmeyer.nl

Auteursrecht en merkenrecht

Nordmeyer Holland poogt in alle publicaties het bepaalde in het auteursrecht te betrachten. Voor zover niet anders genoemd, handelt het bij de inhoud van deze website om ungelicentieerd materiaal of om materiaal dat door Nordmeyer GmbH in Peine wordt vervaardigd. Bijdragen van derden gaan uitdrukkelijk met overeenkomstige auteurkenmerk of onder verwijzing naar de auteur gepaard.Het logeo van Nordmeyer SMAG Drilling Technologies GmbH en de naam Nordmeyer SMAG Drilling Technologies GmbH zijn gedeponeerde merken en merknamen en auteursrechtelijk beschermd. Alle overige in ons internet-aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en/of merknamen zijn steeds onderhavig aan het ten aanzien daarvan geldende recht en in het bezit van de bepaalde rechthebbende eigenaar. Alleen uit het enkele noemen mag niet de conclusie worden getrokken dat het merkenrecht of de merknaam niet van toepassing zou zijn. Het copyright voor geopenbaarde, door Nordmeyer Holand en/of Nordmeyer GmbH & Co gefabriceerde objecten rust uitsluitend bij Nordmeyer Holland en/of Nordmeyer GmbH & Co KG. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, gelluidsdragers, videoopnames en teksten in andere electronische of gedrukte publicatie is zonder uitdrukkelijke toestemming van Nordmeyer Holland en/of Nordmeyer GmbH & CVo KG niet geoorloofd.

Privacy

Nordmeyer SMAG Drilling Technologies GmbH en Nordmeyer Holland handelen volledig naar het bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens en behandelt persoonsgebonden inlichtingen streng vertrouwelijk en verklaart deze onde rgeen beding aan derden verder te geven. Voor zover via de website persoonsgeboden inlichtingen worden verstrekt (denk hierbij aan naam, e-maail adres of postadres), geschiedt dit op volledig vrijwillige basis door de verstrekker van de inlichtingen. Wij vragen slechts om die inlichtingen, die voor het zakendoen van direct belang zijn. Op verzoek geven wij volledige inzage in de informatie die wij hebbenn opgeslagen met betrekking tot de aanvrager.

Rechtsbasis

Dit colofon dient beschouwd te worden als integraal deel van het internet-aanbod waarbij naar dit colofon wordt verwezen. In zoverre delen van of bepaling in de tekst niet gedaan kunnen worden volgens het geldend recht, laat dit onverlet het overige bepaalde in die tekst.

Webdesign

hyperspace GmbH
D-31224 Peine

bewerking: Nordmeyer Holland